Yhdistyksen säännöt

SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS – FÖRENINGEN SLOVAKISKA VALLHUNDAR RY

Hyväksytty Patentti-ja Rekisterihallituksessa 4.8.2010

YHDISTYSSÄÄNNÖT

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Slovakianpaimenkoirayhdistys - Föreningen Slovakiska Vallhundar r.y. ja sen kotipaikka on Lahti.

2§ TARKOITUS
Yhdistyksen toiminta käsittää koko maan. Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto - Finlands Kennelklubben ry:n jäsenyhdistyksenä herättää harrastusta slovakiancuvac rotuun, edistää rodun jalostamista ja oikeata kasvatusta sekä toimia rodun harrastajien yhdyssiteenä. Yhdistys voi liittyä sen tarkoitusperiä palveleviin yhdistyksiin.

3§ YHDISTYKSEN KIELI
Yhdistyksen kieli on suomi.

4§ TOIMINTA
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
•tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, julkaisemalla jäsenlehteä, järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, näyttelyitä sekä kokeita ja kilpailuja
• suorittamalla jalostusneuvontaa
• levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä asianharrastajien, nuorison, yleisön ja julkisen vallan kesken
•seuraamalla kenneltoimintaan liittyvää kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomailla ja tekemällä alan kehittämiseen liittyviä aloitteita
• ylläpitämällä yhteyksiä jäseniinsä, alan keskusjärjestöön, kennelpiireihin ja muihin kennelyhdistyksiin sekä antamalla tarvittaessa lausuntoja ja muuta apua järjestön toimialan puitteissa, ulkomuototuomarikoulutuksessa, rotukirjan ja koirarekisterin pidossa ym. vastaavilla tavoilla
• Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

5§ YHDISTYKSEN JÄSENYYS
- Henkilöt, jotka omistavat slovakiancuvacin taikka muuten ovat kiinnostuneita tämän koirarodun kehityksestä ja jotka hallitus yksimielisesti hyväksyy, pääsevät yhdistyksen jäseniksi.
- Jäsenet ovat vuosi-, perhe-, kunniajäseniä tai kunniapuheejohtajia.
- Perhejäsenellä tarkoitetaan vuosijäsenen puolisoa ja lapsia sekä alaikäisen vuosijäsenen vanhempia ja kotona asuvia sisaruksia.
- Perhejäsenten jäsenmaksu on on olennaisesti vuosijäsenmaksua pienempi. Perhejäsenille ei lähetetä jäsenlehteä.
- Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
- Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat eivät suorita jäsenmaksua.

- Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmottakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa jolloin se merkitään pöytäkirjaan.
- Jos jäsen jättää maksamatta jäsenmaksunsa, 1kk päästä eräpäivästä hallitus toteaa hänet päätöksellä eronneeksi yhdistyksestä.
-Jos jäsen toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, kuten esimerkiksi vahingoittaa slovakiancuvacien jalostustyötä sopimattomalla kasvatustoiminnalla tai muulla tavoin vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä.

Hallitus voi määräajaksi tai pysyvästi erottaa jäsenen joka on joko määräajaksi tai pysyvästi erotettu Suomen Kennelliiton jäsenyydestä tai ei enää nauti Suomen kennelliiton luottamusta, siten että hänen koirapitoonsa tai kasvatustyöhönsä on liiton toimesta kohdistunut kurinpidollinen toimenpide.Tässä tapauksessa erottamiseen tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös.
Mikäli jäsen, joka on yhdistyksen hallituksen yksimielisellä päätöksellä erotettu jäsenyydestä, katsoo erottamisen aiheettomaksi, on hänellä oikeus pyytää asiansa tutkittavaksi yhdistyksen kokouksessa, jättämällä asiaa koskevan kirjelmän hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Mikäli tällöin vähintään 2/3 annetuista äänistä on erottamisen kannalla, katsotaan jäsen erotetuksi yhdistyksestä. Äänestys suoritetaan suljetuin lipuin.

6§ YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUT
• Vuosi- ja perhejäsenten vuotuiset jäsenmaksut ovat hallituksen esittämät ja syyskokouksen hyväksymät ja ne suoritetaan maaliskuun loppuun mennessä.

 • Jäsen, joka liittyy yhdistykseen kulumassa olevan kalenterivuoden aikana, on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko kyseiseltä vuodelta.
 • 7§ YHDISTYKSEN HALLITUS
  - Yhdistyksen hallinnosta huolehtii vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4 hallituksen varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.
  - Vuosikokous valitsee puheenjohtajan, jonka toimintakausi on yksi (1) kalenterivuosi
  - Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja varapuheenjohtajan
  - Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi ja varajäsenet yhdeksi kalenterivuodeksi. Varajäsenellä on osallistumisoikeus hallituksen kokouksiin, mutta ei äänioikeutta muulloin kuin varsinaisen jäsenen poissa ollessa. Varsinaisista jäsenistä on erovuorossa aina puolet kalenterivuosittain.
  - Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on läsnä.
  - Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta.
  - Hallitus voi pitää tarvittaessa kokoukset valitsemassaan paikassa tai sähköpostin- puhelimen- tai internetin välityksellä
  - Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
  - Hallituksen tehtäviin kuuluu:
  • kutsua yhdistys kokouksiin
  • valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
  • panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset
  • huolehtia varojen hankinnasta ja tilinhoidosta
  • hyväksyä uudet jäsenet
  • edustaa yhdistystä ja vastata yhdistyksen puolesta

  - Yhdistyksen raha-asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema rahastonhoitaja, jonka toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi

  8§ JALOSTUSTOIMIKUNTA
  • Jalostustoimintaa hoitaa vuosikokouksen valitsema jalostustoimikunta jonka toimintakausi on kolme (3) kalenterivuotta
  •jalostustoimikuntaan kuuluu kolme (3) henkilöä joista yksi (1) on aina erovuorossa
  • Jalostustoimikunta valitsee keskuudestaan toimikunnan puheenjohtajan


  9§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
  •Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä

  10§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
  •Yhdistyksen toiminta ja tilikausi on kalenterivuosi.

 • Tilintarkastus on suoritettava toukokuun loppuun mennessä ja tilintarkastuskertomus esitetään yhdistyksen kesäkokouksessa.
 • 11§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA NIISSÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT
  • Vuosittain pidetään kesä- ja syyskokous, joihin kutsu toimitetaan kaksi viikkoa ennen kokousta joko kirjallisesti kullekin jäsenelle tai jäsenlehdessä. Aika määräytyy postileimasta.

 • Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samalla tavoin kuin varsinaisiin kokouksiin.
 • Syyskokouksessa, joka pidetään syys-marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:

  1.Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, sekä kahden pöytäkirjantarkistajien valitseminen.

  2.kokouksen laillisuuden toteaminen
 • 3.hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavaksi toimintavuodeksi.

  4.hallituksen varsinaisten jäsenten sekä varajäsenten valitseminen erovuorossa olevien tilalle.

  5.rahastonhoitajan valitseminen seuraavaksi toimintavuodeksi

  6.kahden tilintarkastajan sekä heidän varamiestensä valitseminen

  7.hallituksen seuraavan vuoden työ- ja toimintasuunnitelman sekä talousarvionehdotuksen hyväksyminen.

  8.seuraavan vuoden jäsen- sekä liittymismaksujen määrääminen

  9.hallituksen esittämät asiat tai kokouksessa mainitut asiat

 • Kesäkokouksessa, joka pidetään kesä-elokuussa, käsitellään seuraavat asiat:
 • 1. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen.

  2. kokouksen laillisuuden toteaminen

  3. hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätökseen perustuvan yhdistyksen
  taloudellista asemaa koskevan selostuksen esittäminen

  4. tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden
  myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle.

  5. hallituksen esittämät asiat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

  •Asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei joku vaadi äänestystä suljetuilla lipuilla.
  •Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa.
  •Vuosijäsenellä, perhejäsenellä ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa kullakin yksi ääni.
  • Valtakirjalla äänestäminen on yhdistyksen kokouksissa sallittua. Jäsenellä on oikeus käyttää enintään kahta valtakirjaa äänestyksessä.

  12§ SÄÄNTÖJEN MUUTOS
  - Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan kesä- tai syyskokouksessa tehtävä päätös, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä on kannattanut.

  13§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN
  • Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden perättäisen, vähintään kuukaudenväliajoilla pidetyn yhdistyksen kokouksen päätös, jolloin purkamista on kummassakin kokouksessa vähintään 2/3 annetuista äänistä kannattanut.

 • Jos yhdistys puretaan, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistystenliitto ry, SEY Finlands Djurskyddsföreningars förbund rf:lle
 • 14§ YHDISTYSLAKI
  Muutoin noudatettakoon voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.